KÌM BẤM COS

Kìm bấm cos cơ 6-50 mm2 TLP HHYJ-50

Kìm bấm cos cơ 6-50 mm2 TLP HHYJ-50

Thương hiệu: tlp
Giá: 440,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 70 mm2 5 tấn TLP HHY-70A

Kìm bấm cos thủy lực 70 mm2 5 tấn TLP HHY-70A

Thương hiệu: tlp
Giá: 740,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 120 mm2 7 tấn TLP HHY-120A

Kìm bấm cos thủy lực 120 mm2 7 tấn TLP HHY-120A

Thương hiệu: tlp
Giá: 800,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 240 mm2 9 tấn TLP HHY-240A

Kìm bấm cos thủy lực 240 mm2 9 tấn TLP HHY-240A

Thương hiệu: tlp
Giá: 880,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 9 tấn TLP HHY-300A

Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 9 tấn TLP HHY-300A

Thương hiệu: tlp
Giá: 940,000 VNĐ
Kìm bấm cos cơ 16-120 mm2 TLP HHYJ-120

Kìm bấm cos cơ 16-120 mm2 TLP HHYJ-120

Thương hiệu: tlp
Giá: 1,000,000 VNĐ
Kìm bấm cos cơ 8-80 mm2 TLP HHYJ-80

Kìm bấm cos cơ 8-80 mm2 TLP HHYJ-80

Thương hiệu: tlp
Giá: 1,540,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 240 mm2 11 tấn TLP HHY-240B

Kìm bấm cos thủy lực 240 mm2 11 tấn TLP HHY-240B

Thương hiệu: tlp
Giá: 1,640,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 11 tấn TLP HHY-300E

Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 11 tấn TLP HHY-300E

Thương hiệu: tlp
Giá: 1,800,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 240 mm2 11 tấn TLP HHY-240BF

Kìm bấm cos thủy lực 240 mm2 11 tấn TLP HHY-240BF

Thương hiệu: tlp
Giá: 2,160,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 11 tấn TLP HHY-300BF

Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 11 tấn TLP HHY-300BF

Thương hiệu: tlp
Giá: 2,340,000 VNĐ
Kìm bấm cos cơ 16-240 mm2 TLP HHYJ-240

Kìm bấm cos cơ 16-240 mm2 TLP HHYJ-240

Thương hiệu: tlp
Giá: 2,400,000 VNĐ
Kìm bấm cos cơ 10-120 mm2 TLP HHYJ-150

Kìm bấm cos cơ 10-120 mm2 TLP HHYJ-150

Thương hiệu: tlp
Giá: 2,540,000 VNĐ
Kìm bấm cos cơ 16-32mm TLP HHF-32S

Kìm bấm cos cơ 16-32mm TLP HHF-32S

Thương hiệu: tlp
Giá: 2,760,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 14 tấn TLP HHY-400AF

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 14 tấn TLP HHY-400AF

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,080,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 11 tấn TLP HHY-300B

Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 11 tấn TLP HHY-300B

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,220,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 11 tấn TLP HHY-300

Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 11 tấn TLP HHY-300

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,220,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 6.5 tấn TLP HHY-300F

Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 6.5 tấn TLP HHY-300F

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,340,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 150 mm2 11 tấn TLP HHY-150

Kìm bấm cos thủy lực 150 mm2 11 tấn TLP HHY-150

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,360,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 14 tấn TLP HHY-400A

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 14 tấn TLP HHY-400A

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,360,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 11 tấn TLP HHY-300C

Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 11 tấn TLP HHY-300C

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,380,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-35F

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-35F

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,380,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-430F

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-430F

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,480,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400F

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400F

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,480,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 8 tấn TLP HHF-32Y

Kìm bấm cos thủy lực 8 tấn TLP HHF-32Y

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,660,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 13 tấn TLP HHY-510F

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 13 tấn TLP HHY-510F

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,720,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 500 mm2 20 tấn TLP HHY-500

Kìm bấm cos thủy lực 500 mm2 20 tấn TLP HHY-500

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,880,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 8 tấn TLP HHY-300D

Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 8 tấn TLP HHY-300D

Thương hiệu: tlp
Giá: 4,300,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 240 mm2 10 tấn TLP HHY-240F

Kìm bấm cos thủy lực 240 mm2 10 tấn TLP HHY-240F

Thương hiệu: tlp
Giá: 4,360,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400

Thương hiệu: tlp
Giá: 4,560,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400B

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400B

Thương hiệu: tlp
Giá: 4,740,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400C

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400C

Thương hiệu: tlp
Giá: 4,740,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 630 mm2 23 tấn TLP HHY-630F

Kìm bấm cos thủy lực 630 mm2 23 tấn TLP HHY-630F

Thương hiệu: tlp
Giá: 6,140,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 12 tấn TLP HHYF-400F

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 12 tấn TLP HHYF-400F

Thương hiệu: tlp
Giá: 6,140,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 6.5 tấn TLP HHY-300G

Kìm bấm cos thủy lực 300 mm2 6.5 tấn TLP HHY-300G

Thương hiệu: tlp
Giá: 6,560,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-430

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-430

Thương hiệu: tlp
Giá: 6,560,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-35

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-35

Thương hiệu: tlp
Giá: 6,560,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400D

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400D

Thương hiệu: tlp
Giá: 7,280,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400E

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400E

Thương hiệu: tlp
Giá: 7,880,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400U

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-400U

Thương hiệu: tlp
Giá: 7,880,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-510

Kìm bấm cos thủy lực 400 mm2 11 tấn TLP HHY-510

Thương hiệu: tlp
Giá: 7,880,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 6.5 tấn TLP HHF-32L

Kìm bấm cos thủy lực 6.5 tấn TLP HHF-32L

Thương hiệu: tlp
Giá: 8,200,000 VNĐ
Kìm bấm cos thủy lực 1000 mm2 35 tấn TLP HHY-1000F

Kìm bấm cos thủy lực 1000 mm2 35 tấn TLP HHY-1000F

Thương hiệu: tlp
Giá: 8,440,000 VNĐ
Kìm bấm cos 300 mm2 chạy pin 6.5 tấn TLP HHYD-300G

Kìm bấm cos 300 mm2 chạy pin 6.5 tấn TLP HHYD-300G

Thương hiệu: tlp
Giá: 21,000,000 VNĐ
Kìm bấm cos 300 mm2 chạy pin 6.5 tấn TLP HHYD-300H

Kìm bấm cos 300 mm2 chạy pin 6.5 tấn TLP HHYD-300H

Thương hiệu: tlp
Giá: 21,000,000 VNĐ
Kìm bấm cos 400 mm2 chạy pin 12 tấn TLP HHYD-400D

Kìm bấm cos 400 mm2 chạy pin 12 tấn TLP HHYD-400D

Thương hiệu: tlp
Giá: 22,980,000 VNĐ
Kìm bấm cos 400 mm2 chạy pin 12 tấn TLP HHYD-400E

Kìm bấm cos 400 mm2 chạy pin 12 tấn TLP HHYD-400E

Thương hiệu: tlp
Giá: 24,940,000 VNĐ
Kìm bấm cos 400 mm2 chạy pin 11 tấn TLP HHYD-400U

Kìm bấm cos 400 mm2 chạy pin 11 tấn TLP HHYD-400U

Thương hiệu: tlp
Giá: 24,940,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

KÌM BẤM COS - CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ

I. Kìm bấm cos là gì?

Kìm bấm cos (có tên gọi khác là kìm ép cos) là thiết bị chuyên dụng cho thợ điện, dùng để ép chặt đầu cos với đầu dây cáp. Kìm được sử dụng trong thi công lắp đặt tủ bảng điện, tủ điều khiển hoặc trong công nghiệp…

II. Phân loại kìm bấm cos

1. Kìm bấm cos cơ

- Công dụng: Dùng để ép chặt đầu cos cỡ nhỏ mà không cần đến nhiều lực, kìm sử dụng cơ chế đòn bẩy để tạo lực ép, do đó đầu cos sẽ được ép rất chặt trong quá trình làm việc.

Cơ chế đòn bẩy

Xem thêm: Cơ chế đòn bẩy là gì?

- Hình ảnh thực tế:

Kìm bấm cos cơ 2 Kìm bấm cos cơ 3
Kìm bấm cos cơ Kìm bấm cos cơ 1

- Hướng dẫn sử dụng: Nguyên lý hoạt động của kìm khá đơn giản, chỉ cần áp một lực nhỏ từ cơ tay vào thân kìm rồi truyền đến đầu kìm, đầu kìm sẽ ép chặt đầu cos với dây cáp.

2. Kìm bấm cos thủy lực tích hợp bơm thủy lực

- Công dụng: Là một dụng cụ tiện ích chuyên dụng trong ngành điện để ép chặt đầu cos với dây cáp giữ cho 2 đầu nối dính chặt. Khi người dùng sử dụng loại kìm này cũng đỡ mất nhiều thời gian và công sức hơn so với loại kìm bấm cos cơ.

- Hình ảnh thực tế:

Kìm bấm cos thủy lực Kìm bấm cos thủy lực 2
Kìm bấm cos thủy lực 1 Kìm bấm cos thủy lực 3

- Hướng dẫn sử dụng:

3. Kìm bấm cos thủy lực sử dụng bơm rời

- Công dụng: Chuyên dùng để ép các loại đầu cos có kích cỡ lớn, sử dụng chủ yếu trong các khu công nghiệp, các xưởng cơ khí chế tạo. Nên loại kìm này thường được kết hợp với bơm điện thủy lực để hiệu suất công việc đạt được cao.

- Hình ảnh thực tế:

Kìm bấm cos thủy lực sử dụng bơm rời 2 Kìm bấm cos thủy lực sử dụng bơm rời 3
Kìm bấm cos thủy lực sử dụng bơm rời Kìm bấm cos thủy lực sử dụng bơm rời 1

III. Các loại kìm bấm cos của TLP HYDRAULIC TOOLS

1. Kìm bấm cos cơ khí

- Công dụng: Dùng để ép chặt đầu cos với đầu dây cáp, thiết kế tay đòn chắc chắn, kìm sử dụng cơ chế đòn bẩy sẽ tăng lực ép lên đầu bấm giúp cho quá trình làm việc trở nên chắc chắn hơn, đầu cos sau khi ép đạt được độ chính xác cao, người sử dụng đỡ tốn thời gian và sức lao động.

- Hình ảnh thực tế:

Kìm bấm cos cơ khí Kìm bấm cos cơ khí 1

- Hướng dẫn sử dụng: (Đang cập nhật).

2. Kìm bấm cos thủy lực sử dụng bơm thủy lực rời

- Công dụng:

  • Là loại thiết bị chuyên dùng để ép chặt đầu cos với dây cáp, dây điện.
  • Được sử dụng rất phổ biến trong công nghiệp, các xưởng cơ khí...
  • Giúp người sử dụng tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lao động.

- Hình ảnh thực tế:

Kìm bấm cos thủy lực sử dụng bơm rời thủy lực Kìm bấm cos thủy lực sử dụng bơm rời thủy lực 2
Kìm bấm cos thủy lực sử dụng bơm rời thủy lực 1 Kìm bấm cos thủy lực sử dụng bơm rời thủy lực 3

3. Kìm bấm cos được tích hợp sẵn bơm tay thủy lực

- Công dụng: Dùng bấm những đầu cos cỡ vừa và nhỏ, cụ thể là từ 10-300mm2, tốc độ ép cos khá nhanh. Kìm có cấu tạo đã được tích hợp sẵn bơm tay thủy lực nên bạn không cần thêm bất kì bộ nguồn thủy lực nào khác hỗ trợ.

- Hình ảnh thực tế:

Kìm bấm cos được tích hợp sẵn bơm tay thủy lực Kìm bấm cos được tích hợp sẵn bơm tay thủy lực 3
Kìm bấm cos được tích hợp sẵn bơm tay thủy lực 1 Kìm bấm cos được tích hợp sẵn bơm tay thủy lực 2

4. Kìm bấm cos được tích hợp bơm điện thủy lực

- Công dụng: Dùng để ép những đầu cos cỡ vừa và nhỏ, hành trình hoạt động của xi lanh từ 16mm đến 18mm. Kìm này tuy được tích hợp sẵn bơm điện thủy lực nhưng lại hoạt động bằng pin, khi hết pin bạn có thể sạc pin và sử dụng pin dự phòng, thời gian sạc chỉ mất 2 tiếng đồng hồ, không quá lâu.

- Hình ảnh thực tế:

Kìm bấm cos được tích hợp bơm điện thủy lực 1 Kìm bấm cos được tích hợp bơm điện thủy lực

- Hướng dẫn sử dụng:

IV. Kìm bấm cos thủy lực TONNERS HYDRAULIC

Kìm bấm cos thủy lực TONNERS là loại kìm được sản xuất tại Hàn Quốc, có tuổi bền và chất lượng cao. Loại kìm bấm cos này, người dùng phải có thêm bơm thủy lực kết hợp thì mới có thể sử dụng hoàn chỉnh.

- Công dụng: Có thể ép chặt đầu cos một cách dễ dàng, được ứng dụng nhiều trong các khu công nghiệp, các xưởng cơ khí, công trình xây dựng. Giúp cho người dùng tiết kiệm được thời gian và sức lao động.

- Hình ảnh thực tế:

Kìm bấm cos thủy lực Tonners

- Hướng dẫn sử dụng: (Đang cập nhật).

V. Nhận xét chung về kìm bấm cos

- Kìm bấm cos được chế tạo bằng hợp kim thép và đồng, có độ bền cao, chống chịu va đập tốt.

- Kìm bấm cos ứng dụng nhiều trong các khu công nghiệp, các xưởng cơ khí, công trình xây dựng… Giúp cho người dùng tiết kiệm được thời gian và sức lao động.

- Tại DBK.COM.VN của chúng tôi có kìm bấm cos loại tốt ,giá cả hợp lý, độ bền cao, bảo hành theo quy định của thương hiệu.

- Truy cập trang DBK.COM.VN để xem thêm một số loại kìm bấm cos (kìm bấm cos chữ Y, kìm bấm cos Asaki, kìm bấm cos ghim, kìm bấm cos lục giác, kìm bấm cos pin rỗng...). Tại đây chúng tôi không bán kìm bấm cos cũ.

- Gọi ngay đến HOTLINE: 0919 219 111 hoặc E-Mail: sales@dbk.com.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Đọc thêm

Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.