ĐẦU TUÝT 3/8 INCH

Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 5/16- 12102

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 5/16"- 12102

Thương hiệu: sata
Giá: 17,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 3/8- 12103

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 3/8"- 12103

Thương hiệu: sata
Giá: 17,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 7/16- 12104

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 7/16"- 12104

Thương hiệu: sata
Giá: 17,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 6mm 3/8- 12301

Đầu tuýp 6PT. 6mm 3/8"- 12301

Thương hiệu: sata
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 7mm 3/8- 12302

Đầu tuýp 6PT. 7mm 3/8"- 12302

Thương hiệu: sata
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 8mm 3/8- 12303

Đầu tuýp 6PT. 8mm 3/8"- 12303

Thương hiệu: sata
Giá: 23,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 9mm 3/8- 12304

Đầu tuýp 6PT. 9mm 3/8"- 12304

Thương hiệu: sata
Giá: 23,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 9/16- 12106

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 9/16"- 12106

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 10mm 3/8- 12305

Đầu tuýp 6PT. 10mm 3/8"- 12305

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 11mm 3/8- 12306

Đầu tuýp 6PT. 11mm 3/8"- 12306

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 12mm 3/8- 12307

Đầu tuýp 6PT. 12mm 3/8"- 12307

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 13mm 3/8- 12308

Đầu tuýp 6PT. 13mm 3/8"- 12308

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E4 - 12701

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E4 - 12701

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E5 - 12702

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E5 - 12702

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E6 - 12703

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E6 - 12703

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E7 - 12704

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E7 - 12704

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E8 - 12705

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E8 - 12705

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E10 - 12706

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E10 - 12706

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E11 - 12707

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E11 - 12707

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E12 - 12708

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E12 - 12708

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 5/8- 12107

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 5/8"- 12107

Thương hiệu: sata
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 14mm 3/8- 12309

Đầu tuýp 6PT. 14mm 3/8"- 12309

Thương hiệu: sata
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 15mm 3/8- 12310

Đầu tuýp 6PT. 15mm 3/8"- 12310

Thương hiệu: sata
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 11/16- 12108

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 11/16"- 12108

Thương hiệu: sata
Giá: 27,000 VNĐ
Đầu tuýp lục giác 3/8 inch 8mm Kingtony 302208M

Đầu tuýp lục giác 3/8 inch 8mm Kingtony 302208M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 27,000 VNĐ
Đầu tuýp lục giác 3/8 inch 10mm Kingtony 302210M

Đầu tuýp lục giác 3/8 inch 10mm Kingtony 302210M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 27,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 7 x 24mm Kingtony 333007M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 7 x 24mm Kingtony 333007M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 9 x 25mm Kingtony 333009M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 9 x 25mm Kingtony 333009M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 7 x 24mm Kingtony 333507M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 7 x 24mm Kingtony 333507M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 8 x 25mm Kingtony 333008M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 8 x 25mm Kingtony 333008M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 9 x 25mm Kingtony 333509M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 9 x 25mm Kingtony 333509M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 10 x 27mm Kingtony 333310M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 10 x 27mm Kingtony 333310M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 11 x 27mm Kingtony 333011M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 11 x 27mm Kingtony 333011M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 12 x 27mm Kingtony 333012M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 12 x 27mm Kingtony 333012M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 13 x 30mm Kingtony 333013M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 13 x 30mm Kingtony 333013M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 14 x 33mm Kingtony 333014M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 14 x 33mm Kingtony 333014M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 11 x 27mm Kingtony 333511M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 11 x 27mm Kingtony 333511M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 12 x 27mm Kingtony 333512M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 12 x 27mm Kingtony 333512M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 13 x 27mm Kingtony 333513M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 13 x 27mm Kingtony 333513M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 14 x 29mm Kingtony 333514M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 14 x 29mm Kingtony 333514M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch size 5/16 inch 8mm Kingtony 333010S

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch size 5/16 inch 8mm Kingtony 333010S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 10mm Kingtony 333012S

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 10mm Kingtony 333012S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp sao 3/8 inch E8 x 28mm Kingtony 3375-08M

Đầu tuýp sao 3/8 inch E8 x 28mm Kingtony 3375-08M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp sao 3/8 inch E10 x 28mm Kingtony 3375-10M

Đầu tuýp sao 3/8 inch E10 x 28mm Kingtony 3375-10M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp sao 3/8 inch E12 x 28mm Kingtony 3375-12M

Đầu tuýp sao 3/8 inch E12 x 28mm Kingtony 3375-12M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp sao 3/8 inch E14 x 28mm Kingtony 3375-14M

Đầu tuýp sao 3/8 inch E14 x 28mm Kingtony 3375-14M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 15 x 29mm Kingtony 333015M

Đầu tuýp ngắn 3/8 inch 15 x 29mm Kingtony 333015M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 29,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐẦU TUÝP 3/8 INCH - CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ

I. Đầu tuýp 3/8 inch là gì?

Đầu tuýp 3/8 inch (Đầu khẩu 3/8 inch, đầu chụp 3/8 inch, socket 3/8 inch). Có dạng hình trụ, một đầu có lỗ hình vuông còn gọi là đầu điều khiển, bên cạnh có viên bi  có nhiệm vụ gắn chặt đầu socket và cần xiết lực.

1. Công dụng:

Dùng để mở bu long, đai ốc cần lực xiết mạnh hay những chỗ bên trong mà cờ lê không thể mở được, đầu socket sẽ ôm sát vào đai ốc, giúp cho việc siết lực trở nên chắc chắn, và kiểm soát được tình trạng đầu tuýp bị trượt ra khỏi đai ốc.

2. Hình ảnh thực tế:

Đầu tuýp 3/8 inch 1 Đầu tuýp 3/8 inch 2
Đầu tuýp 3/8 inch 3 Đầu tuýp 3/8 inch

3. Hướng dẫn sử dụng: (Đang cập nhật)

II. Nhận xét chung về đầu tuýp 3/8 inch

Được chế tạo bằng hợp kim thép rất cứng cáp, có độ bền cao, chống ăn mòn tốt, chống chịu được va đập tốt.

- Đầu tuýp 3/8 inch ở DBK.COM.VN có chất lượng tốt, độ bền cao, giá cả hợp lý, được bảo hành theo quy định của hãng.

- Truy cập trang DBK.COM.VN để xem thêm về đầu tuýp 3/8 inch (bộ tuýp Kingtony Việt Nam, bộ đồ nghề Kingtony,...)

- Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể liên hệ vào HOTLINE: 0919 219 111 hoặc E-MAIL: sales@dbk.com.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Đọc thêm

Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.